Algemene voorwaarden

 

 

Demo aanvragen

1. Definities:

De Website
De website www.bereslim.nl danwel de website die de content van deze website onder een andere naam voortzet, welke content ook de software omvat die tijdens het bezoek van de website naar de pc van de Bezoeker of Gebruiker wordt geüpload.

Het Beveiligde gedeelte van de Website
Dat gedeelte van de Website waartoe alleen van de Website toegang kan worden verkregen na het invoeren van een (rechtsgeldig verkregen) gebruikersnaam en wachtwoord, ook omvattende de software die tijdens het bezoek van de website naar de pc van de Gebruiker wordt geüpload.
Gebruikersvoorwaarden
De (onderhavige) voorwaarden voor bezoek en/of gebruik van de Website.
Bereslim
De onderneming Bereslim B.V., gevestigd te Groningen, Ubbo Emmiussingel 110, 9711 BK Groningen.
Bezoeker
Degene die de Website bezoekt, maar geen toegang heeft (verkregen) tot het Beveiligde gedeelte van de Website;
Gebruiker
De school, bibliotheek, universiteit, kinderopvang, peuterzaal, educatieve instelling, particulier of ieder ander, die een Abonnements-overeenkomst heeft gesloten met Bereslim en aan wie uit hoofde daarvan een gebruikersnaam en wachtwoord is toegekend, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Beveiligde gedeelte van de Website;
De Abonnementsovereenkomst
De abonnementsovereenkomst gesloten tussen de Gebruiker en Bereslim uit hoofde waarvan aan Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt teneinde toegang te verkrijgen tot het Beveiligde gedeelte van de Website;
Abonnementsgeld
De contributie die een Gebruiker aan Bereslim verschuldigd is om gedurende één jaar toegang te verkrijgen tot het Beveiligde gedeelte van de Website.
De Meetgegevens
Alle gegevens die (kunnen) worden verkregen uit het spelen van de spellen, het lezen boeken en/of het gebruiken van producten op de Website door Gebruiker en/of Bezoeker, waaronder NAW-gegevens, speluitslagen, spelverloop, etc.
De Spellen
De content op de Website, waarmee een (competitieve) interactieve (leer)omgeving wordt aangeboden, gebaseerd op een set van regels en/of een onderliggend model, waarin – met inachtneming van een aantal beperkingen – onder onzekere omstandigheden een uitdagend doel moet worden nagestreefd.

 

2. Algemeen

2.1. De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik en/of bezoek aan de Website en/of het deelnemen aan of doen van Spellen op de Website. Zij maken een integraal onderdeel uit van de Abonnementsovereenkomst en zijn, voor zover de strekking van de voorwaarden zich daartegen niet verzet, tevens van toepassing op het bezoek aan de Website door Bezoekers.

2.2. Gebruiker en Bezoeker verklaren door het gebruik c.q. bezoek aan de Website de inhoud van de Gebruikersvoorwaarden te kennen en zich met deze inhoud te verenigen.

2.3. Bereslim behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor de Gebruikersvoorwaarden (eenzijdig) te wijzigen en/of aan te vullen. Bereslim is niet verplicht deze wijzigingen en/of aanvullingen aan iedere Gebruiker en/of Bezoeker afzonderlijk mee te delen. Gebruiker en Bezoeker zullen de Gebruikersvoorwaarden regelmatig raadplegen om zo op de hoogte te blijven van wijzigingen en/of aanvullingen daarop.  

3. Website

3.1. Bereslim behoudt zich het recht voor de inhoud van de Website naar eigen behoefte en inzicht te wijzigen en/of aan te vullen en/of (nieuwe) producten op te nemen dan wel te (doen) verwijderen. Gebruiker en Bezoeker doen afstand van hun recht om enige rechtsvordering, van welke aard dan ook, in te stellen jegens Bereslim, waarbij de inhoud van de Website onderwerp is van het geschil.

3.2. Het is mogelijk dat de Website en/of het Beveiligde gedeelte van de Website tijdelijk niet bereikbaar is wegens bijvoorbeeld een stroom- en/of computerstoring of stroom- en/of computeruitval, uitvallen van de Internetverbinding (al dan niet door de Internet Service Provider), onderhoud aan of een update van de Website. Bereslim is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade – waaronder het verloren gaan van Meetgegevens en dergelijke – die Gebruiker en/of Bezoeker als gevolg hiervan lijden.

3.3. Sommige toepassingen op de Website kunnen de aanwezigheid van specifieke ondersteunende en/of besturingssoftware en/of hardware vereisen. Gebruiker en Bezoeker zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk dat het computersysteem en/of de computer, waarmee de Website wordt bezocht en/of de spellen worden gespeeld c.q. producten worden gebruikt toereikend zijn voor het bezoek en/of gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website. Indien de benodigde ondersteunende software door Bereslim op de Website ter beschikking wordt gesteld, is het gebruik daarvan uitdrukkelijk voor rekening en risico van Gebruiker c.q. Bezoeker. Bereslim is niet aansprakelijk voor gebreken in deze software, evenmin als Bereslim aansprakelijk is voor gebreken in de overige software en hardware die Gebruiker en Bezoeker gebruiken bij hun bezoek en/of gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website.  

4. Verplichtingen Bezoekers en Gebruikers

4.1. Bezoekers en Gebruikers dienen zich op de Website en, voor zover van toepassing, op het Beveiligde gedeelte van de Website te gedragen zoals in het normaal maatschappelijk verkeer gebruikelijk is.

4.2. Bezoekers en Gebruikers dienen de rechten van Bereslim, waaronder – maar niet uitsluitend – de intellectuele eigendomsrechten, en de rechten van anderen bij het bezoek aan de Website te respecteren. Zij dienen zich in het bijzonder te onthouden van iedere (directe of indirecte) poging om een gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen – anders dan via een reguliere abonnementsaanvraag – waarmee toegang kan worden verkregen tot het Beveiligde gedeelte van de Website of om op andere wijze toegang proberen te krijgen tot het Beveiligde gedeelte van de Website.

4.3. Bezoekers en Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die Bereslim lijdt als gevolg van onder meer doch niet uitsluitend onoordeelkundig gebruik van de Website door Bezoeker en/of Gebruiker en/of het zich niet houden aan de verplichtingen die voor Bezoeker en Gebruiker uit hoofde van deze voorwaarden en/of de Abonnementsovereenkomst gelden.  

5. Aangaan, verlenging en/of beëindiging Abonnementsovereenkomst.

5.1. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan doordat enerzijds de Gebruiker een invulformulier dat hem elektronisch door Bereslim ter beschikking wordt gesteld correct invult, daarbij uitdrukkelijk verklaart deze voorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan het verschuldigde abonnementsgeld voor de periode van een jaar (bij het Schoolpakket Bereslim, het Logopediepakket Bereslim en het Kinderopvangpakket Bereslim) minimaal een abonnementsjaar voldoet, en doordat anderzijds Bereslim het correct ingevulde invulformulier en de betaling heeft aanvaard. Zodra Bereslim aldus heeft aanvaard, gaan de Abonnementsovereenkomst en het eerste abonnementsjaar in.

5.2. De Abonnementsovereenkomst wordt telkens aangegaan voor één jaar. De Abonnementsovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de Gebruiker uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar de Abonnementsovereenkomst van het Schoolpakket Bereslim, het Logopediepakket Bereslim of het Kinderopvangpakket per email of post heeft opgezegd en Bereslim deze opzegging per post en/of email heeft bevestigd. Gebruiker machtigt Bereslim hierdoor om telkens als er sprake is van verlenging van de Abonnementsovereenkomst de contributie voor het nieuwe abonnementsjaar af te schrijven van de rekening van Gebruiker.

5.3. Tussentijdse opzegging van de Abonnementsovereenkomst is niet toegestaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3.  

6. Het Abonnementsgeld.

Bereslim is gerechtigd het Abonnementsgeld telkens bij het ingaan van een nieuw Abonnementsjaar aan te passen. Over aanpassingen als gevolg van inflatie c.q. indexering zullen Gebruikers in de maand januari worden geïnformeerd. Andere aanpassingen kunnen uitsluitend van kracht worden, indien Gebruikers daarover minimaal drie maanden voor afloop van het lopende abonnementsjaar per email of post zijn geïnformeerd.  

7. Nadere verplichtingen Gebruikers

7.1. Aan Gebruiker wordt door Bereslim voor gebruik van het Beveiligde gedeelte van de Website een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden overgedragen aan welke derden dan ook – waaronder Bezoekers – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bereslim.

7.2. De verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord mogen alleen op de locatie(s) worden gebruikt die bij aanmelding door Gebruiker is(zijn) vermeld. In de mail waarin het abonnement door Bereslim wordt bevestigd wordt vermeld op hoeveel PC’s het abonnement gelijktijdig mag worden gebruikt. Het is Gebruiker niet toegestaan dit aantal te overschrijden. Ook is het Gebruiker niet toegestaan gebruikersnaam en wachtwoord aan derden te verstrekken.

7.3. Indien en voor zover Gebruiker zich niet houdt aan de verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden en/of de Abonnementsovereenkomst, is Bereslim gerechtigd om de Abonnementsovereenkomst zonder dat een ingebrekestelling is vereist onmiddellijk te beëindigen en is Gebruiker, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 van deze voorwaarden en in het gemene recht, aansprakelijk voor alle schade die Bereslim lijdt.  

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten op (onderdelen van) (het Beveiligde gedeelte van) de Website, waaronder onder meer – dus niet limitatief – op de software, de plaatjes, de spelletjes, de geluiden en/of de animatiefilms producten behoren toe aan Bereslim en/of haar licentiegevers.

8.2. Het is Gebruiker noch Bezoeker toegestaan om (onderdelen van) (het Beveiligde gedeelte van) de Website te kopiëren, de compileren, van enige aanduiding omtrent rechthebbenden te ontdoen of anderszins te gebruiken, al dan niet commercieel, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bereslim.  

9. Wetenschappelijke doeleinden

9.1. Door gebruikmaking van (het Beveiligde gedeelte van) de Website geven Gebruiker en/of Bezoeker toestemming tot het vastleggen en verwerken van de Meetgegevens die uit het bezoek aan en/of het gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website, het spelen van de Spellen of uit ander gebruik van (het Beveiligde gedeelte van) de Website (kunnen) worden verkregen. Gebruiker en/of Bezoeker garanderen eveneens dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) betrokkene c.q. de feitelijke bezoeker en/of gebruiker – bijvoorbeeld de leerling, het lid van de bibliotheek of de speler -, van wie de Meetgegevens worden verkregen, opgeslagen en verwerkt aan haar een machtiging heeft verstrekt om Bereslim toestemming te geven de Meetgegevens te verwerven en/of te verwerken.

9.2. De verwerving en/of verwerking van de Meetgegevens heeft met name – maar niet uitsluitend – als doel onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van (de) Bereslim (modules) op de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

9.3. Alle Meetgegevens worden eigendom van Bereslim . Bereslim is gerechtigd de Meetgegevens aan derden, al dan niet om niet, in gebruik te geven, ter beschikking te stellen en/of in eigendom over te dragen. Gebruiker en Bezoeker zijn ermee bekend dat Bereslim in dit verband de Meetgegevens onder meer – doch niet uitsluitend – ter beschikking zal stellen van wetenschappelijke en/of onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Hiervan zijn uitgezonderd de NAW-gegevens van Bezoeker en/of Gebruiker, van welke gegevens kan Bereslim uitsluitend met toestemming van de betrokkene in voormelde zin gebruik maken.  

10. Links & Afdelingen

10.1. Op de Website kunnen links worden aangebracht naar andere websites. Bereslim is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en/of het gebruik van die websites.

10.2. Op de Website kunnen aparte afdelingen geplaatst worden die gebruikt worden voor specifieke doeleinden, zoals bijvoorbeeld een boekwinkel voor de verkoop van boeken en aanverwante producten. De exploitatie van (de verkoop van producten via) dergelijke afdelingen kan in handen zijn van derden. In dat geval is Bereslim niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor die exploitatie en derhalve ook niet voor fouten, zoals het vermelden van verkeerde prijzen of andere informatie, die op die afdeling voorkomen. De Gebruiker en Bezoeker zijn ermee bekend dat, indien zij een Abonnementsovereenkomst sluiten via dergelijke afdelingen, Bereslim geen contractpartij is en dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor de nakoming van die Abonnementsovereenkomsten, eventuele schade die daaruit voortvloeit, enz.  

11. Varia.

11.1. Bereslim is te allen tijde gerechtigd de naam van de Website te wijzigen. Indien en voor zover dit gebeurt, zal zij Gebruiker en Bezoeker daarover op adequate wijze informeren.

11.2. Bereslim is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, de Abonnementsovereenkomst danwel andere bronnen waaruit haar rechtsverhouding met Gebruiker en/of Bezoeker voortvloeit in gebruik te geven, te belasten en/of over te dragen op welke titel dan ook aan derden.  

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze Gebruikersvoorwaarden, de Abonnementsovereenkomst en alle overige rechtsverhoudingen tussen Bereslim, haar eventuele rechtsopvolgers, en de Gebruiker en/of Bezoeker is Nederlands Recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen voortvloeiende uit rechtsverhoudingen tussen Bereslim danwel haar eventuele rechtsopvolgers enerzijds en Gebruiker en/of Bezoeker anderzijds worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Groningen.